Posted on

Tịnh xá Trung tâm – 04.08.2011 – HT Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền Sư

An cư kiết hạ tại Tịnh xá Trung tâm – HT Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền Sư ngày 04 tháng 08 năm 2011 Sưu tầm và post : http://khatsi.com.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

One thought on “Tịnh xá Trung tâm – 04.08.2011 – HT Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền Sư

  1. Con la de tu cua thay qua loi day cua thay ma con chua tung gap thay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *