Bài giảng Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập.

Xin Lưu ý: Bấm chuột vào ba dấu chấm phía bên phải để Tải Kinh mp3 file về máy!


Kỳ 1 – Tham thiền 1. Lời tiểu dẫn

Kỳ 2 – Tham Thiền 2

Kỳ 3 – Năng Sở

Kỳ 4 – Quán Thân

Kỳ 5 – QuánThân

Kỳ 6 – Quán Tâm 1

Kỳ 7 – Quán Tâm 2

Kỳ 8 – Quán Tâm 3

Kỳ 9 – Quán Tâm 4

Kỳ 10 – Quán Tâm 5

Kỳ 11 – Quán Ngã

Kỳ 12 – Chữ Quán

Kỳ 13 – Quán Cảnh

Kỳ 14 – Quán Pháp 1

Kỳ 15 – Quán Pháp 2

Kỳ 16 – Quán Pháp 3

Kỳ 17 – Quán Pháp 4

Kỳ 18 – Quán Pháp 5

Kỳ 19 – Quán Vô Pháp

Kỳ 20 – Cực Lạc
Kỳ 21- Kỳ 39