Ngón Tay Chỉ Trăng 03

Bài 1- Học Tham Thiền 01
Bài 2- Học Tham Thiền 02
Bài 3- Học Tham Thiền 03
Bài 4- Học Tham Thiền 04
Bài 5- Khổ Đế – Khổ Khổ
Bài 6- Khổ đế – Hành Khổ
Bài 7- Khổ Đế – Hoại Khổ
Bài 8- Khổ Đế -Sanh Khổ – Lão Khổ
Bài 9- Khổ Đế- Bệnh Khổ
Bài 10- Khổ Đế -Tử Khổ
Bài 11- Ái Biệt Ly Khổ
Bài 12- Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ
Bài 13- Cầu Bất Đắc Khổ
Bài 14- Tập Đế – Tam Tế
Bài 15- Tam Tế-Lục Thô
Bài 16- Kiến Tư Hoặc
Bài 17- Trần Sa Hoặc
Bài 18- Diệt Đế
Bài 19- Niết Bàn
Bài 20- Giải Thoát – Tịnh Đô
Bài 21- Đạo Đế – Tứ Niệm Xứ 01
Bài 22- Tứ Niệm Xứ 02
Bài 23- Tứ Chánh Cần
Bài 24- Tứ Như Ý Túc 01
Bài 25- Tứ Như Ý Túc 02
Bài 26- Ngũ Căn
Bài 27- Ngũ Lực
Bài 28- Thất Bồ Đề Phần
Bài 29- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo
Bài 30- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo-Chánh kiến
Bài 31- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo-Chánh Kiến – Chánh Tư Duy
Bài 32- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo-Chánh Tư Duy
Bài 33- Đạo Đế-Bát chánh Đạo-Chánh Ngữ
Bài 34- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo-Chánh Nghiệp
Bài 35- Đạo Đế-Bát chánh Đạo-Chánh Mạng
Bài 36- Đạo đế-Bát Chánh Đạo-Chánh Tinh Tấn
Bài 37- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo-Chánh Niệm
Bài 38- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo-Chánh Định
Bài 39- Tổng Luận Tứ Đế
Bài 40- Luận Về Kỳ Siêu Độ Vong
Bài 41- Luận Về Trì Tụng
Bài 42-Luận Về Lễ Lạy
Bài 43- Luận Về Chứng Đắc 01
Bài 44- Luận Về Chứng Đắc 02
Bài 45- Luận Về Tà Kiến
Bài 46- Luận Về Đừng Mê Sỹ Khác
Bài 47- Luận Về Sùng Thượng Đa Thần
Bài 48- Luận Về Thiền Na
Bài 49- Luận Về Tu Tịnh-Tu Thiền
Bài 50- Luận Về Ngẩu Tượng Lộ Thiên
Bài 51- Luận Về Cung Cách Khâm Liệm Phật tại Tha La Song Thọ.

Đọc chánh văn Ngón Tay Chỉ Trăng 3

01.NTCT3 Tham thiền 1 đến 10.
02. NTCT3 Tham thiền 11 đến 20.
03. NTCT3 Tham thiền 21 đến 31.

Ngón Tay Chỉ Trăng 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *