Ngón Tay Chỉ Trăng 02

Bài 1- Cư trần lạc đạo
Bài 2- Khuya
Bài 3- Chiều
Bài 4- Tiếng chuông chùa 
Bài 5- Viên thức thiền sư
Bài 6- Xem trăng
Bài 7- Chơi
Bài 8- Tỉnh mê 
Bài 9- Dưới trăng sao
Bài 10- Họa vận
Bài 11- Con công đầu đàn
Bài 12- Chân vọng không hai
Bài 13- Hỏi trăng
Bài 14- Trời Xanh Mây Trắng
Bài 15- Ánh trăng tà
Bài 16- Đêm Trăng
Bài 17- Dollars – Vietnam Đồng
Bài 18- Khổ
Bài 19- Tùy Hỷ 01
Bài 20- Tùy Hỷ 02
Bài 21- Tùy hỷ 03
Bài 22- Cảnh Tỉnh
Bài 23- Hãy tỉnh thức
Bài 24- Cao Nguyên Tức Cảnh
Bài 25- Tiến Sĩ Phật Học
Bài 26- Sùng thượng đa thần
Bài 27- Thiếu Lâm Tự
Bài 28- Tự Tỉnh
Bài 29- Đi Chơi

Đọc Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 2

01. NTCT2 Tham thiền 1 đến 10.
02. NTCT2 Tham thiền 11 đến 20.
03. NTCT2 Tham thiền 21 đến 30.


Ngón Tay Chỉ Trăng 03

2 Comments

  1. I am impressed with this website , rattling I am a big fan .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *