Ngón Tay Chỉ Trăng 01

Bài 1- Cao Nguyên Tịch Cảnh
Bài 2- Cảnh Khuya Trăng Sáng 
Bài 3- Trăng mọc lúc canh ba
Bài 4- Thân Phận Bò Tơ
Bài 5- Tết Đoan Ngọ 
Bài 6- Đoan Ngọ ăn bắp
Bài 7-Tết Đoan Ngọ ăn bánh xèo
Bài 8- Trà dư tự tếu
Bài 9- Thua
Bài 10- An lạc
Bài 11-  Dục vọng
Bài 12-  Đốn gậy 
Bài 13-  Trông Xa
Bài 14-  Rắn 01
Bài 15-  Rắn 02
Bài 16 Nín
Bài 17-  Ly ngôn 
Bài 18-  Chơi rừng
Bài 19- Sinh nhật
Bài 20- Không chắc của ta
Bài 21-  Tôi và Ta 
Bài 22-  Vốn vậy
Bài 23- Hơn thua
Bài 24- Kiếp nhân sinh
Bài 25- Gỗ tốt trôi sông 
Bài 26- Gỗ mục trôi sông
Bài 27- Mộng Đẹp Không Thành
Bài 28- Nhơn Tình
Bài 29- Ngắm Sao Khuya  
Bài 30- Sắc Tâm Duyên Hợp

Băng Đọc chánh văn Ngón Tay Chỉ Trăng 1

01. NTCT1 Tham thiền 1 đến 10.
02. NTCT1 Tham thiền 11 đến 20.
03. NTCT1 Tham thiền 21 đến 30.


Ngón Tay Chỉ Trăng 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *