Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh

Xin Lưu ý: Bấm chuột vào ba dấu chấm phía bên phải để Tải Kinh mp3 file về máy!


Bài số 1

Bài số 2

Bài số 3

Bài số 4

Bài số 5

Bài số 6

Bài số 7

Bài số 8

Bài số 9

Bài số 10

Bài số 11

Bài số 12

Bài số 13

Bài số 14

Bài số 15

Bài số 16

Bài số 17

Bài số 18

Bài số 19

Bài số 20

Bài số 21

Bài số 22

Bài số 23

Bài số 24

Bài số 25

Bài số 26

Bài số 27

Bài số 28

Bài số 39

Bài số 30

Bài số 31

Bài số 32

Trở về trang nhà

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *