Bài giảng Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập. Kỳ 81-103

Kỳ 81 Chùa Cháy
Kỳ 82- Nhân Quả 1
Kỳ 83- Nhân Quả 2
Kỳ 84- Xin Được Cười
Kỳ 85- Vỗ Về
Kỳ 86- Lễ An Vị Thánh Tượng
Kỳ 87- Tây Nguyên Hoài Cảm
kỳ 88- Chơi
Kỳ 89- Tự Trào
Kỳ 90- Cao Nguyên Tỉch Cảnh
Kỳ 91- Nấm Mộ Đồi Hoang
Kỳ 92- Tây Nguyên Tự Cảm
Kỳ 93- Tiếng Vọng Linh Sàng
Kỳ 94- Tiếng Van Từ Đáy Mồ
Kỳ 95- Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 1
Kỳ 96- Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 97- Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 1
Kỳ 98- Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 99- Thuyết Pháp
Kỳ 100- Nhà Có Phúc
Kỳ 101- Tiểu Dẫn
Kỳ 102- Giỗ Tổ
Kỳ 103- Nhà Ngoại Cảm
Đọc chánh văn Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *