Bài giảng Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập. Kỳ 61-80

Kỳ 61- Rừng Thông 1
Kỳ 62- Rừng Thông 2
Kỳ 63- Sương Lạnh Tây Nguyên
Kỳ 64- Sương Mù Tây Nguyên 1
Kỳ 65- Sương Mù Tây Nguyên 2
Kỳ 66- Nắng Đẹp Tây Nguyên
Kỳ 67- Năm Tháng
Kỳ 68- Đông Xuân
Kỳ 69- Họa Bài Đông Xuân
Kỳ 70- Trăng Khuya 1
Kỳ 71- Trăng khuya 2
Kỳ 72- Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên
Kỳ 73- Câu Đối Liễu Liễu Đường 1
Kỳ 74- Câu Đối Liễu Liễu Đường 2
Kỳ 75- Thiền Trà
Kỳ 76- Trà Đạo
Kỳ 77- Lễ Bái
Kỳ 78- Quả Báo Của Phật
Kỳ 79- Lạy Vía Di Lạc
Kỳ 80- Giao Thừa Tế Sao
Kỳ 81- Kỳ 103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *