Bài giảng Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập. Kỳ 40-60

Xin Lưu ý: Bấm chuột vào ba dấu chấm phía bên phải để Tải Kinh mp3 file về máy!

Kỳ 40- Địa Tạng Bồ Tát 1
Kỳ 41- Địa Tạng Bồ Tát 2
Kỳ 42- Địa Tạng Bồ Tát 3
Kỳ 43- Địa Tạng Bồ Tát 4
Kỳ 44- Địa Tạng Bồ Tát 5
Kỳ 45- Địa Tạng Bồ Tát 6
Kỳ 46- Địa Tạng Bồ Tát 7
Kỳ 47- Địa Tạng Bồ Tát 8
Kỳ 48- Quán Thế Âm Bồ Tát 1
Kỳ 49- Quán Thế Âm Bồ Tát 2
Kỳ 50- Quán Thế Âm Bồ Tát 3
Kỳ 51- Quán Thế Âm Bồ Tát 4
Kỳ 52- Quán Thế Âm Bồ Tát 5
Kỳ 53- Quán Thế Âm Bồ Tát 6
Kỳ 54- Quán Thế Âm Bồ Tát 7
Kỳ 55- Quán Thế Âm Bồ Tát 8
Kỳ 56- Quán Thế Âm Bồ Tát 9
Kỳ 57- Quán Thế Âm Bồ Tát 10
Kỳ 58- Tin Tưởng
Kỳ 59- Học Đạo
Kỳ 60- Diệt Vọng
Kỳ 61- Kỳ 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *