Bài giảng Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập. Kỳ 21-39

Xin Lưu ý: Bấm chuột vào ba dấu chấm phía bên phải để Tải Kinh mp3 file về máy!

Kỳ 21- Ta Bà Thế giới 1
Kỳ 22- Ta Bà Thế giới 2
Kỳ 23- Thân Kiến
Kỳ 24- Biên Kiến
Kỳ 25- Tà kiến
Kỳ 26- Tà Kiến-kiến thủ kiến
Kỳ 27- Kiến Thủ Kiến 1
Kỳ 28- Kiến Thủ Kiến 2
Kỳ 29- Giới Kiến Thủ Kiến
Kỳ 30- Tư Hoặc 1
Kỳ 31- Tư Hoặc 2
Kỳ 32- Tư Hoặc 3
Kỳ 33- Niệm Phật 1
Kỳ 34- Niệm Phật 2
Kỳ 35- Niệm Phật 3
Kỳ 36- Niệm Phật 4
Kỳ 37- Niệm Phật 5
Kỳ 38- Tiếng chuông chùa 1
Kỳ 39- Tiếng chuông chùa 2
Kỳ 40 – Kỳ 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *