Bài giảng Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập Kỳ 01-20

Xin Lưu ý: Bấm chuột vào ba dấu chấm phía bên phải để Tải Kinh mp3 file về máy!

Kỳ 1 – Tham thiền 1
Kỳ 2 – Tham Thiền 2
Kỳ 3 Năng Sở
Kỳ 4- Quán Thân 1
Kỳ 5- Quán Thân 2
Kỳ 6- Quán Tâm 1
Kỳ 7- Quán Tâm 2
Kỳ 8- Quán Tâm 3
Kỳ 9- Quán Tâm 4
Kỳ 10- Quán Tâm 5
Kỳ 11- Quán Ngã
Kỳ 12- Chữ Quán
Kỳ 13- Quán Cảnh
Kỳ 14- Quán Pháp 1
Kỳ 15- Quán Pháp 2
Kỳ 16- Quán Pháp 3
Kỳ 17- Quán Pháp 4
Kỳ 18- Quán Pháp 5
Kỳ 19- Quán Vô Pháp
Kỳ 20- Cực Lạc
Kỳ 21-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *